Právní vztah mezi účastníkem a organizací Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú. (dále jen „Pevnost“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky nebo zasláním závazné internetové přihlášky. Student se tímto zavazuje k úhradě nevratného zápisného. Nevratné zápisné činí v případě:

  • semestrálních skupinových kurzů 2000,- Kč,
  • zimních/letních intenzivních kurzů o 100% ceny kurzovného,
  • individuálních kurzů 50% ceny kurzovného.

Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil manažerce kurzů Pevnosti ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné nejpozději v den zahájení kurzu. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno před první hodinou, je Pevnost oprávněna odstoupit od smlouvy a náleží jí smluvní pokuta ve výši složeného nevratného zápisného. Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení zápisného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

V případě semestrálních a individuálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve třech splátkách, nevratné zápisné musí být uhrazeno nejpozději k datu zahájení kurzu, 2. splátka do 7 dnů od zahájení kurzu a 3. splátka nejpozději do konce následujícího měsíce.

Pevnost si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet, je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace. Pokud účastník kurzu v době po podání závazné přihlášky a před zahájením kurzu odmítne nastoupit do příslušného kurzu je povinen zaplatit Pevnosti jednorázový storno poplatek ve výši nevratného zápisného. Účastník kurzu uhradí kurzovné za celý kurz minus uhrazené nevratné zápisné najednou v hotovosti nebo převodním příkazem.

Pokud účastník semestrálního a individuálního kurzu nezaplatí druhou polovinu kurzovného do stanoveného data, je Pevnost oprávněna vymáhat tuto druhou polovinu kurzovného po účastníkovi kurzu. V případě, že Pevnost nebude moci z technických důvodů dodržet stanovený rozsah výuky, mají účastníci kurzu právo písemně požádat její vedení o vrácení kurzovného.

Platnost objednaných individuálních lekcí:

Řádně objednaná individuální výuka podléhá době splatnosti a to podle počtu objednaných hodin. Platnost výuky se začíná počítat od domluveného data zahájení kurzu. Po uplynutí doby platnosti nevzniká účastníkovi kurzu žádný nárok na vrácení uhrazeného kurzovného.

Počet lekcí: Doba platnosti:
1 14 dní
5 3 měsíce
10 6 měsíců
20 12 měsíců
30 18 měsíců
35 20 měsíců